Dyskalkulia

Dyskalkulia to inaczej mówiąc specyficzne trudności w zapamiętywaniu ciągów arytmetycznych i nauce matematyki. Z dyskalkulią mamy do czynienia w przypadku dzieci, które w innych aspektach rozwijają się prawidłowo. Główną przyczyną dyskalkulii są zaburzenia części mózgu odpowiedzialnej za rozwijanie zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem.

Objawy dyskalkulii

Dyskalkulia objawia się na wiele sposobów. Aby zdiagnozować dyskalkulię musi wystąpić przynajmniej kilka z nich. Najczęściej występujące objawy dyskalkulii to:

  • trudności z zapisywaniem cyfr i liczb – dziecko myli znaki, źle przepisuje z tablicy, zamienia kolejność cyfr w liczbach dwucyfrowych (np. 21 zapisuje jako 12), „zjada” cyferki, nie zapamiętuje wzorów;
  • trudności z odczytywaniem cyfr i liczb – dziecko myli wyglądające podobnie cyfry (np. 6 i 9, 1 i 7), dziecko ma trudności z odczytywaniem danych z map lub wykresów, dziecko nie rozumie polecania zadania;
  • trudności z podstawowymi działaniami w matematyce – dziecko myli się w trakcie liczenia, wspomaga się liczeniem na palcach, ma kłopoty z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, nie potrafi liczyć od tyłu do przodu;
  • trudności z myśleniem abstrakcyjnym – dziecko nie jest w stanie tworzyć pojęć, nie potrafi wnioskować bez znajomości przedmiotu analizy, nie przekłada myślenia abstrakcyjnego na rzeczywistość.

Badania wykazują, że dyskalkulia obok dysleksji jest jednym z najczęstszych zaburzeń uniemożliwiających normalne funkcjonowanie w szkole.

Rodzaje dyskalkulii

Wbrew pozorom dyskalkulia nie jest zaburzeniem jednorodnym i nie przekłada się tylko na naukę matematyki i przedmiotów ścisłych. Jej zakres jest dużo szerszy, dlatego też dyskalkulię podzielono na kilka typów. Najważniejsze z nich to:

  • dyskalkulia werbalna – problemy z wyrażaniem pojęć, uzasadnieniem działań matematycznych;
  • dyskalkulia leksykalna – problemy z odczytywaniem cyfr, liczb, symboli matematycznych;
  • dyskalkulia graficzna – nieumiejętność zapisywania cyfr, liczb i znaków;
  • dyskalkulia ideognostyczna – niezdolność do liczenia w pamięci;
  • dyskalkulia operacyjna – częste pomyłki w trakcie wykonywania obliczeń, np. zamienianie znaków + na -.

Oczywiście podział ten jest podziałem stworzonym na potrzeby terapeutyczne. Zawężenie i sklasyfikowanie występujących objawów umożliwia szybsze i bardziej efektowne leczenie, a im wcześniej je rozpoczniemy – tym lepiej.

Konsekwencje dyskalkulii

Do najważniejszych konsekwencji dyskalkulii zaliczamy konsekwencje na tle psychologicznym. Dzieci mające trudności z matematyką odczuwają silny lęk na myśl o wykonywaniu zadań lub uczestniczeniu w lekcji. Przejawia się to wyuczoną bezradnością – dziecko woli nie przystąpić do odpowiedzi i dostać jedynkę niż sprawdzić się.

Niestety dyskalkulia nie zawsze idzie w parze z wyrozumiałością rówieśników i nauczycieli – dzieci cierpiące na trudności matematyczne bardzo często są obiektem obraźliwych komentarzy i szyderstw. Oczywiście takie postępowanie dodatkowo zniechęca dziecko do podejmowania starań. Jest za to źródłem osamotnienia, alienacji, lęku.

Nieleczona dyskalkulia jest źródłem trudności nie tylko w szkole, ale również w życiu zawodowym. Pomijając aspekty takie jak dobre wykształcenie i dobra organizacja pracy, osoby z dyskalkulią wykazują problemy z zapamiętywaniem dat, z planowaniem kolejnych czynności, źle postrzegają upływ czasu, mają problemy z interpretacją wartości pieniędzy.

Leczenie dyskalkulii nie tylko zmniejsza trudności w nauce matematyki, ale również poprawia zdolność myślenia arytmetycznego, a co za tym idzie – przyczynia się do zwiększenia ogólnej jakości życia.

Terapia dyskalkulii

Podstawą w minimalizowaniu negatywnych skutków dyskalkulii jest współpraca między terapeutą, dzieckiem, nauczycielem i rodzicami. Najważniejsze w terapii dyskalkulii jest wyznaczenie mierzalnych i realistycznych celów oraz analiza postępów czynionych przez ucznia. Leczenie odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, w tym gier multimedialnych i liczbowych.

Istotę rozwoju dziecka stanowi tutaj zaufanie między terapeutą a dzieckiem – prowadzący terapię chwali dziecko, kontroluje jego prace, pomaga odnaleźć się w trudnym świecie cyfr i liczb. Terapia dyskalkulii połączona z indywidualnym podejściem nauczyciela oraz zaangażowaniem rodziców daje dobre rezultaty lecznicze.

Oczywiście istnieją niewielkie szanse, że dziecko nagle stanie się matematycznym geniuszem i wygra „kangura”, ale na pewno podejdzie do matematyki spokojniej i przede wszystkim – z zaufaniem do siebie i swoich możliwości. Osoby zainteresowane terapią dyskalkulii w Szczecinie, zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub e – mailową.