Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)  korygujące i kompensujące zaburzone lub opóźnione funkcje i umiejętności leżące u podstaw nauki czytania i pisania.